Utvarp Saga FM 99.4 Reykjavík, Iceland
Bylgjan FM FM 98.9 Reykjavík, Iceland
FM 957 FM 95.7 Reykjavík, Iceland
FlashBack FM 91.1 Reykjavík, Iceland
Gull Bylgjan FM 90.9 Reykjavík, Iceland
X-id 97.7 FM FM 97.7 Reykjavík, Iceland
RÚV - Rás 2 FM 90.1 Reykjavík, Iceland
Ice FM Web Reykjavík, Iceland
RÚV Rás 1 FM 92.4 Reykjavík, Iceland
3ABN FM 103.7 Reykjavík, Iceland